ศูนย์สารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (Business Information Center: BIC)

ศูนย์สารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (Business Information Center: BIC) เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยเกิดจากแนวคิดที่ว่านิสิตของคณะ ควรจะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับความต้องการในการเรียนรู้ของนิสิต อีกทั้งเพื่อเสริมสร้าง นิสิต ของคณะให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตอันมีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้เทคโนโลยี