ติดต่อสอบถาม

ศูนย์สารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โทรศัพท์ 0-3835-2825 ภายใน 2891, 2892 โทรสาร 0-3835-2380
อีเมล์ it@ms.src.ku.ac.th
เว็บไซต์ http://www.ms.src.ku.ac.th